Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

...."άμεση συμμετοχή της ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της εκτ"...(>άρθρο<)

..."ιστογραμμή"...
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων του Ευρωσυστήματος, γνωστό ως ποσοτική χαλάρωση (QE), όπως ανακοινώθηκε από τον διοικητή της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι στις 22.1.2015, είναι ένα διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων, εκδοθέντων από κεντρικές κυβερνήσεις και άλλους οργανισμούς της ζώνης του ευρώ και άρχισε στις 9.3.2015, ενώ περιλαμβάνει και τα προγράμματα α) αγοράς τίτλων έναντι περιουσιακών στοιχείων που είχε ξεκινήσει στις 21.11.2014 και β) αγοράς καλυμμένων ομολογιών που είχε ξεκινήσει στις 20.10.2014.

Οι αγορές θα γίνονται τουλάχιστον έως τον Σεπτέμβριο του 2016, το ύψος τους είναι περίπου 60 δισ. τον μήνα και κατανέμονται ανά χώρα - εκδότη με βάση τα μερίδια συμμετοχής κάθε Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Με βάση το μερίδιο της Τράπεζας της Ελλάδος που είναι 2,9%, οι προβλεπόμενες για τη χώρα αγορές θα μπορούσαν να είναι μέχρι 1,53 δισ. μηνιαίως, καθώς ποσοστό 12% των αγορών προορίζεται για τα ομόλογα των ευρωπαϊκών οργανισμών. Οι αγορές για κάθε χώρα γίνονται σε ποσοστό 8% από την ΕΚΤ και 92% από την αντίστοιχη Εθν.Κ.Τ.

Η Ελλάδα, αν και δεν εξαιρείται τυπικά από το πρόγραμμα, παρ' όλα αυτά δεν συμμετέχει σε αυτό επί του παρόντος, ενώ με βάση το σκοπό του, την καταπολέμηση του αποπληθωρισμού, θα έπρεπε να ήταν στο επίκεντρο της εφαρμογής.
Η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι η πρώτη επιλέξιμη χώρα, αφού η μέση ετήσια μεταβολή για το 2014 έναντι του 2013 ήταν -1,4%, ενώ για τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2015 έναντι του 2014 κινείται στο -1,6%.
Οι λόγοι μη συμμετοχής των ελληνικών τίτλων ανάγονται σε ορισμένους όρους και προϋποθέσεις που αφορούν γενικά την αγορά των ομολόγων και ερμηνεύονται εις βάρος της χώρας σκοπίμως, για να συνεχίζεται στην πράξη η ασφυκτική πίεση να δεχθεί νέους επαχθείς όρους για το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Σήμερα η ΤτΕ, ως μέλος του ΕΣΚΤ, συμμετέχει στο πρόγραμμα και έχει αγοράσει, αντί για ελληνικούς τίτλους, ομολογίες ισπανικών και πορτογαλικών πιστωτικών ιδρυμάτων ύψους 2,4 δισ., όπως και ομόλογα ευρωπαϊκών οργανισμών ύψους 4,6 δισ.

Η άμεση συμμετοχή είναι εντός του ορίου 33% του χρέους

Μια προϋπόθεση συμμετοχής αφορά το ύψος των αγορών αναφορικά με το συνολικό ύψος των εκδόσεων της κάθε χώρας και έχει οριστεί από την ΕΚΤ να μην υπερβαίνει το 33%.
Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι δεν λαμβάνεται υπόψη το συνολικό χρέος, αλλά εξαιρείται ποσό 218 δισ. που αφορά το ΔΝΤ (23 δισ.), τον ESM (142 δισ.) και τα διακρατικά δάνεια (53 δισ.). Υπολογίζονται μόνο τα κατεχόμενα από τους ιδιώτες ομόλογα και έντοκα γραμμάτια συνολικού ποσού 76 δισ., περιλαμβανομένων των ομολόγων που αγόρασε η ΕΚΤ και οι Εθν.Κ.Τ. του ΕΣΚΤ (ύψους 27 δισ.) με το πρόγραμμα SMP - ANFA στη δευτερογενή αγορά την περίοδο 2010 -2012, τα οποία εξαιρέθηκαν του PSI. Το 33% του ποσού αυτού ανέρχεται σε 25,3 δισ.
Κατ' αρχάς, με βάση τον σκοπό του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, τα ομόλογα που έχει η ΕΚΤ και το ΕΣΚΤ στο πλαίσιο του προγράμματος SMP - ANFA δεν έπρεπε να υπολογίζονται καθόλου ως κατοχή της ΕΚΤ για το QE, διότι το SMP αφορούσε την ανάγκη αποκατάστασης των διαύλων της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ στις χώρες που αντιμετώπιζαν οξυμένο πρόβλημα χρηματοδότησης από την άνοδο επιτοκίων των ομολόγων τους, στην κρίση χρέους του 2010 - 1012, ενώ το QE αφορά την καταπολέμηση του αποπληθωρισμού.


..."ιστογραμμή"...
Αντίθετα, όμως, με τους διακηρυγμένα διαφορετικούς σκοπούς νομισματικής πολιτικής των δύο προγραμμάτων, αυθαιρέτως θεωρείται από την ΕΚΤ ότι, αφού το 33% ανέρχεται σε 25,3 δισ., με τα 27 δισ. που ήδη κατέχει το Ευρωσύστημα καλύπτει το ποσό. Θεωρεί ότι θα πρέπει να προηγηθεί αποπληρωμή των πρώτων ομολόγων που λήγουν στις 20.7.2015, ποσού 3,481 δισ., ώστε με τον περιορισμό του ύψους στα 23,5 δισ. θα ανοίγει περιθώριο αγοράς ύψους περίπου 1,8 δισ..
Τα ομόλογα που κατέχει συνολικά το ΕΣΚΤ εξαιρέθηκαν από τα επιλέξιμα προς αναδιάρθρωση ομόλογα του PSI που περιλαμβάνονταν στην ΠΥΣ 5/24.2.2012, με το εσφαλμένο, σύμφωνα με το Δικαστήριο της Ε.Ε. (Απόφαση 16.6.2015 C-62/14), νομικό σκεπτικό ότι ο κάτοχος ΕΚΤ, και γενικά το ΕΣΚΤ, έχει θέση προνομιούχου πιστωτή.

Ωστόσο, με απόφαση του Eurogroup στις 27.11.2012 αποφασίστηκε η επιστροφή των κερδών στην Ελλάδα για τα ομόλογα αυτά, αφού είχαν αγοραστεί σε ποσά πολύ μικρότερα της ονομαστικής τους αξίας και το συνολικό προς επιστροφή ποσό που έχει να λαμβάνει η χώρα ανέρχεται σήμερα σε 10,2 δισ., περιλαμβανομένου ποσού 1,85 δισ. από τα κέρδη του 2014.
Έτσι, το πραγματικό ποσό το οποίο οφείλεται στην ΕΚΤ και το ΕΣΚΤ δεν είναι 27 δισ., αλλά 17 δισ. ευρώ, οπότε και το σύνολο του εμπορεύσιμου χρέους είναι 66 δισ. και το 33%, που είναι το όριο αγοράς από την ΕΚΤ και την ΤτΕ, ανέρχεται σε 22 δισ., ενώ στην κατοχή του ΕΣΚΤ είναι τώρα πραγματικά 17 δισ. ευρώ.

Άρα και τώρα υπάρχει στην πραγματικότητα περιθώριο αγοράς ελληνικών κρατικών τίτλων από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ.
Πολύ περισσότερο αν η αξία των ομολόγων του ΕΣΚΤ μειωθεί αναλόγως του PSI, στο 31,5% της ονομαστικής αξίας τους, όπως μπορεί να διεκδικήσει νόμιμα η κυβέρνηση μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, οπότε το ποσό τους θα ανερχόταν στα 8,5 δισ. ευρώ (μειωμένα κατά 18,5 δισ.), με το εμπορεύσιμο χρέος της χώρας να ανέρχεται στα 58 δισ., με το 33% αυτού στα 19,3 δισ., εκ των οποίων το ΕΣΚΤ θα κατείχε τότε μόλις τα 8,5 δισ.
Άρα το περιθώριο αγορών από το πρόγραμμα QE, υπό την εκδοχή ανάλογης του PSI μεταχείρισης των ομολόγων του ΕΣΚΤ που εσφαλμένα εξαιρέθηκαν από αυτό, θα ανέρχεται πλέον στα 10,8 δισ.

Συμμετοχή παρά τη χαμηλή αξιολόγηση 

..."ιστογραμμή"...
Πέραν του ορίου αγοράς του 33%, αναφέρεται ως λόγος προσωρινής εξαίρεσης των ελληνικών τίτλων η χαμηλή πιστοληπτική διαβάθμισή τους, που θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ΒΒΒ- / Βaa3, ενώ η ΕΚΤ έχει άρει στις 4.2.2015 τη μέχρι τότε ισχύουσα για την Ελλάδα εξαίρεση αποδοχής τους. Η άρση αυτή, όμως, δεν επηρεάζει την τελική αποδοχή τους από το Ευρωσύστημα, αφού γίνονται αποδεκτά από την Τράπεζα της Ελλάδος για πράξεις ELA, με έγκριση της ΕΚΤ.
Έτσι, στο μέτρο που οι αγορές των τίτλων έκδοσης των κεντρικών κυβερνήσεων γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος της ποσοτικής χαλάρωσης σε ποσοστό 92% από την ίδια την κεντρική τράπεζα της χώρας που αφορούν, μπορούν να γίνουν ήδη από τώρα αγορές ελληνικών τίτλων που αναλογούν στο ποσοστό 92% της ΤτΕ. 

Στην περίπτωση του συμψηφισμού μόνο των κερδών των ομολόγων, οι αγορές από την ΤτΕ θα ανέρχονταν σε 4,6 δισ., (92% των 5 δισ.), ενώ αν εντάσσονταν τα ομόλογα SMP - ANFA σε αναδιάρθρωση ανάλογης του PSI, το ύψος αγοράς από την ΤτΕ θα έφτανε στα 9,93 δισ.
Η υπαγωγή της χώρας στο πρόγραμμα QE μπορεί να αρχίσει άμεσα και η ΤτΕ, που έχει αγοράσει ήδη άλλα ομόλογα της Ευρωζώνης ύψους 7 δισ., να προβεί άμεσα σε αγορές ελληνικών τίτλων, πιστωτικών ιδρυμάτων και του Δημοσίου, ύψους 4,6 - 9,93 δισ.
Με τον τρόπο αυτόν η χώρα έχει άμεσα τη δυνατότητα να πληρώσει κανονικά το ΔΝΤ, να μετακυλήσει με βάση την απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. τις λήξεις των ομολόγων του ΕΣΚΤ ανάλογα με αυτές του PSI για τα έτη 2023 - 2042, και γενικά να μην έχει εκκρεμείς δανειακές υποχρεώσεις το τρέχον έτος.
Έτσι, και χωρίς συμφωνία για το κλείσιμο της πέμπτης αξιολόγησης, αφού αυτά που ζητούνται, κυρίως από το ΔΝΤ, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά, εκτός αν κάτι αλλάξει στο μεταξύ η κυβέρνηση, και χωρίς άλλη χρηματοδότηση από τους δανειστές είναι δυνατόν, με μια τεχνική παράταση, ρητή ή σιωπηρή του τρέχοντος προγράμματος μέχρι τις 31.3.2016, οπότε και λήγει το πρόγραμμα του ΔΝΤ, να νομοθετήσει και να εφαρμόσει τη δική της πρόταση και η χώρα να αξιολογηθεί εκ του αποτελέσματος τον Μάρτιο του 2016.

ΜΟΤΟ
Έτσι, το πραγματικό ποσό το οποίο οφείλεται στην ΕΚΤ και το ΕΣΚΤ δεν είναι 27 δισ., αλλά 17 δισ. ευρώ, οπότε και το σύνολο του εμπορεύσιμου χρέους είναι 66 δισ. και το 33%, που είναι το όριο αγοράς από την ΕΚΤ και την ΤτΕ, ανέρχεται σε 22 δισ., ενώ στην κατοχή του ΕΣΚΤ είναι τώρα πραγματικά 17 δισ. ευρώ. Άρα και τώρα υπάρχει στην πραγματικότητα περιθώριο αγοράς ελληνικών κρατικών τίτλων από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ

Έτσι, και χωρίς συμφωνία για το κλείσιμο της πέμπτης αξιολόγησης, αφού αυτά που ζητούνται, κυρίως από το ΔΝΤ, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά, εκτός αν κάτι αλλάξει στο μεταξύ η κυβέρνηση, και χωρίς άλλη χρηματοδότηση από τους δανειστές είναι δυνατόν, με μια τεχνική παράταση, ρητή ή σιωπηρή του τρέχοντος προγράμματος μέχρι τις 31.3.2016, οπότε και λήγει το πρόγραμμα του ΔΝΤ, να νομοθετήσει και να εφαρμόσει τη δική της πρόταση και η χώρα να αξιολογηθεί εκ του αποτελέσματος τον Μάρτιο του 2016.
 

..."άμεση συμμετοχή της ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της εκτ"...(>άρθρο<)

..."ιστογραμμή"...