..."επτά μήνες μετά"...(>ιστογραμμή<)

...5-4-2012... ...5-11-2012..."επτά μήνες μετά" ...η κρίση βαθαίνει...
...(>ιστογραμμή<)...