..."διαύγει@" & "ομάδες διοίκησης έργου"... (>opengov.gr<)

►...e-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "στελέχωση των Ομάδων Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) των Υπουργείων με αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο"...
►...e-αιτήσεις...για την στελέχωση των Ομάδων Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) ανά Υπουργείο ...
►...e-αιτήσεις...μέχρι Δευτέρα 9/8/2010...
►...e-πρόσκληση...υλοποίηση του προγράμματος "διαύγει@" ανά Υπουργείο, για την ενίσχυση της διαφάνειας με την ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο...ανοικτή διακυβέρνηση... συνέχιση πρωτοβουλιών..........................................................."ιστογραμμή"...